روز دوشنبه 27 مرداد استاد کانگ شین چال به اتفاق آقای هان مشاور شهردارشهر سوان کره جنوبی به اصفهان آمده و مورد استقبال علاقه مندان این استاد بزرگ تکواندو قرار گرفت .