برگزاری جلسه مربیان تیمهای استان


 

شنبه 2 اسفند ماه ساعت 10 جلسه هم انديشي استاد رضواني (سرپرست هيأت تكواندو استان) با چند نفر از مربیان (آقایان)تیمهای استان در دو سال اخیرتكواندو  در مركز آموزش شهيد قوچاني ( خانه تكواندو) برگزار شد......